طراحی شهری شهروندگرا

ارتقا رفتار پایدار از طریق تغییرات کالبدی

تا کنون پژوهش خاصی در زمینه چگونگی ارتقا رفتار پایدار توسط طراحی شهری صوت نگرفته است. اما به نظر من با توجه به ورود مقوله پایداری به شهرسازی باید این جنبه نیز مورد توجه باشد. بعد از ورود این موضوع، شهرسازان تنها به اینکه چطور می توانند محیطی پایدار بسازند توجه کردند در حالی که می توان محیطی ساخت تا مشوق رفتارهای پایدار از سوی استفاده کنندگان باشد. یعنی قدمی فراتر گذاشته و بعد از طراحی محیطی پایدار، رفتارهای استفاده کنندگان را نیز پایدار کنیم. این مقوله از آن جهت اهمیت دارد که امروزه بخش عظیمی از آسیبهای زیست محیطی از طریق مردم عادی صورت می گیرد.

اما به نظر می رسد برای ارتقا رفتارهای پایدار نیاز به افزایش یکسری متغیرهای خاص باشد. این متغیرها عبارتند از:

افزایش ایمنی و امنیت به عنوان پایه ای ترین نیازهای بشری و بسترسازی برای رفتارهای مناسبتر،

ارتقا حس مکان و ارتقا حس تعلق در افراد نسبت به مکان،

افزایش حس جمع گرایی و از آن طریق افزایش تبادل نظرها و مشارکت و احتمال تشکیل جوامع طرفدار محیط زیست

افزایش آگاهی زیست محیطی از طرق مختلفی چون آموزش و تبلیغات به واسطه ارتقا حس جمع گرایی

و از همه مهمتر ایجاد انگیزه از طریق ایجاد محرکهای محیطی و کالبدی

و در نهایت نیز افزایش نظارت عمومی.

رسیدن به این اهداف از طریق تغییرات کالبدی از جمله توانشهای محیطی، ایجاد قرارگاههای رفتاری و استفاده از فعالیتهای بالقوه میسر می شود اما در این راه چندین موضوع ویژه به کمک طراحی شهری می آیند. Fun Theory,Social Learning Theory, Interactive Art از مهمترین این ابزارها و تئوری ها هستند. با استفاده از Fun Theory , Interactive Art  در بخش توانشهای محیطی و ایجاد انگیزه می توان کمک گرفت.

+   مریم خبازی ; ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir